คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เว็บไซต์หน่วยบริการวิชาการ

หน้าที่

  1. วางนโยบายงานวิจัย ตามแผนงานและแผนของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพด้านงานวิจัย
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ รวมทั้งดำเนินงานประชุมวิชาการด้านงานวิจัย
  3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการวิจัย
  4. รวบรวมผลงานวิจัยและจัดทำเว็บไซด์เผยแพร่ผลงานวิจัย
  5. จัดทำสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการวิจัยเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
  6. บริหารจัดการการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ
  7. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

เอกสารดาวน์โหลด