คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

หน้าที่

  1. ประสานงานพัฒนาหลักสูตร
  2. ประสานงานบริหารหลักสูตร งานในภารกิจของงานวิชาการ การเรียนการสอน ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จัดทำระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  3. จัดทำแผนงานการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
  4. เตรียมพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ระดับคณะฯ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย
  5. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผน ให้แก่คณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเสนอแนะแนวทางของแต่ละภาควิชาจากรายงานการศึกษาตนเอง
  6. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  7. รวบรวม และรายงานผลการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  8. เรื่องอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

 

เอกสารดาวน์โหลด