คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

หน้าที่

  1. ดำเนินการวางแผน ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายและพันธกิจ ๔ ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานิสิต ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  2. วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
  3. วิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

ประเมินผลและนำผลการประเมินผลความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติราชการ และนโยบายหน่วยงานและข้อแนะนำของคณะกรรมการประจำคณะฯ มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแผนฯ ในปีต่อไป