คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

โครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี คือ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร คือ 

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

ทั้ง 2 หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา 
รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อ 
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และภาควิชาต้นสังกัดของหลักสูตร
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีครึ่ง สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และไม่น้อยกว่า 4 ปีสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 

ภาคต้น  25,000 บาท
ภาคปลาย 25,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 8,000 บาท

*ภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาที่นิสิตเลือกที่จะเรียนหรือไม่ก็ได้ 

จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และ/หรือเสาร์-อาทิตย์ 
ผู้เรียนสามารถกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือ กรอ. ได้
ผู้เรียนอาจได้รับทุนเพชรพระพิรุณ ทุนเรียนดี และทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผศ.พ.อ.อ.เพิ่มพล กุดจอมศรี หมายเลขโทรศัพท์ 08-1399-3024 หรือ 

นางสาวสุมารินทร์ จันปุย หมายเลขโทรศัพท์ 08-4028-0209 หรือ

ที่ http://spe.csc.ku.ac.th