คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท

โครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานประจำในวันเวลาราชการ สามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้ได้ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยเป็นหลักสูตรที่บูรณาการของศาสตร์ทางด้านการบริหาร การจัดการ และศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกัน ใช้ระยะเวลาศึกษาของหลักสูตร 2 ปี แบบ ก.2 ซึ่งจะต้องเรียนรายวิชาบังคับและวิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต โดยรูปแบบของวิทยานิพนธ์จะเน้นไปทางด้าน การจัดการพลังงาน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการผลิต การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม http://spe.csc.ku.ac.th/~meng2016