คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

www.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

www.kps.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

www.src.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

www.csc.ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.grad.ku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

http://spe.csc.ku.ac.th

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

http://spe.csc.ku.ac.th/~meng2016