คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครเข้าศึกษาต่อ

หรือยื่นใบสมัครได้ที่โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7 ) ห้อง 7-210
ในวันเวลาราชการ หรือติดต่อประสานมายังเลขานุการโครงการฯ 
ผศ.พ.อ.อ.เพิ่มพล กุดจอมศรี หมายเลขโทรศัพท์ 08-1399-3024 
อีเมล์ phoempol.ku@ku.th