คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

- ค่าธรรมแบบเหมาจ่าย

    ภาคการศึกษาแรก                 22,700 บาท

    ภาคการศึกษา(2 – 4)            19,500 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

- ค่าธรรมแบบเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาแรก            33,500 บาท

ภาคการศึกษาที่ 2            30,500 บาท

ภาคการศึกษาที่ 3            37,500 บาท

ภาคการศึกษาที่ 4            27,500 บาท