คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ เทียบเท่า
  2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
  1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
  2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์