คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถยื่นใบสมัครได้ดังนี้

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ http://grad.ku.ac.th  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สมัครได้ที่ http://spe.csc.ku.ac.th/~meng2016 หรือยื่นใบสมัครที่

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7 ) ห้อง 7-210
ในวันเวลาราชการ หรือติดต่อประสานมายังเลขานุการโครงการฯ 
ผศ.พ.อ.อ.เพิ่มพล กุดจอมศรี หมายเลขโทรศัพท์ 08-1399-3024 หรืออีเมล์ phoempol.ku@ku.th