คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร คือ

 

 

โดยทั้ง 2 หลักสูตร มีรูปแบบหลักสูตรแบบ ก.2 (หลักสูตร 2 ปี) เรียนรายวิชาบังคับและรายวิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตร รวมทั้งทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ ตั้งแต่ 08.00 – 16.30 น. และหรือเสาร์ – อาทิตย์ 
ปีละ 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และ ภาคปลาย)   รวม 4 ภาคการศึกษา

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการพิเศษ โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ปีละ 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และ ภาคปลาย) รวม 4 ภาคการศึกษา  

 

วันเสาร์ คาบที่     1    เวลา 09.00 – 12.00 น.
  คาบที่     2    เวลา  13.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์  คาบที่     1    เวลา 09.00 – 12.00 น.
  คาบที่     2    เวลา  13.00 – 16.00 น.