คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

www.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

www.kps.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

www.src.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

www.csc.ku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

http://spe.csc.ku.ac.th

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

http://spe.csc.ku.ac.th/~meng2016

โครงการขยายโอกาศทางการศึกษา มก.ฉกส.

http://dbs.csc.ku.ac.th

โครงการ KU. Admission

http://admission.ku.ac.th

รับตรง Admission กลาง

www.aupt.or.th

โครงการรับนิสิตพ้นสภาพ มก.ฉกส.

http://dbs.csc.ku.ac.th

หอพัก

http://office.csc.ku.ac.th/dorm