คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษา

นิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจได้รับการจัดสรรทุนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้

  1. ทุนเพชรพระพิรุณ : เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด (15,000 บาท/ภาคการศึกษา) จำนวน 8 ภาคการศึกษาหรือ 4 ปีการศึกษา ตามเงื่อนไขของการได้รับทุนเพชรพระพิรุณ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ต่อภาคการศึกษา จึงจะได้รับทุนเพชรพระพิรุณต่อเนื่อง
  2. กองทุนกู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
  3. ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
  4. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีได้เกรด A จำนวน 5 รายวิชาขึ้นไป ที่มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  5. ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน