คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ

ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 

ภาคต้น 15,000 บาท
ภาคปลาย 15,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 3,500 บาท

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 

ภาคต้น 25,000 บาท
ภาคปลาย 25,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 8,000 บาท
 

*ภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาที่นิสิตเลือกที่จะเรียนหรือไม่ก็ได้