คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข้อ 1 ตามข้อกำหนดของหลักสูตร/สาขาวิชาที่รับสมัคร 
  3. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา (ถ้ามี)
  4. เป็นไปตามคุณสมบัติว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้สมัครอาจเปลี่ยนแปลงตามปีการศึกษาที่รับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dbs.csc.ku.ac.th