คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อ

1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก.ฉกส. 

เป็นการรับตรงเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กรกฎาคมของปีถัดไป โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ โดยการพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย สายวิชา และความสามารถพิเศษต่าง ๆ ของผู้สมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามจำนวนที่ต้องการของสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม

  

2. KU. Admission

    เป็นการรับตรงเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต (บางเขน, กำแพงแสน, ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) โดยผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตร/สาขาวิชาใด ๆ ก็ได้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ลำดับ โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจาก

คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผลการสอบวิชาสามัญจำนวน 9 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายวิชาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหลักสูตร/สาขาวิชาที่เลือกสมัคร
ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 
การทดสอบความถนัดเฉพาะด้านของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กำหนด (ถ้ามี)   

     

โดยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมกราคมของปีถัดไป รายละเอียดเพิ่มเติม

 

3. Admission กลางของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

    เป็นการรับเข้าศึกษาต่อส่วนกลาง ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยผู้สมัครสามารถเลือก หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ตนเองต้องการจำนวน 4 สาขาวิชา จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทย โดยเปิดรับสมัครประมาณต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี รายละเอียดเพิ่มเติม

 

4. โครงการรับสมัครนิสิตพ้นสภาพ

     เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต จากกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.5 และ 1.75 เข้าศึกษาใหม่ โดยสามารถโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษามาที่มีเกรด C ขึ้นไปได้ (ผลการโอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหลักสูตร) โดยจะเปิดรับประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี รายละเอียดเพิ่มเติม   

 

5. โควตาพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

    เป็นโควตาพิเศษของคณะที่จัดขึ้นในกรณีต่าง ๆ เช่น โควตาเรียนดี โควตาความร่วมมือ โควตาทุนต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะประกาศเป็นกรณี ๆ ไป และสมัครเข้าศึกษาต่อโดยตรงผ่านคณะ