คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคปกติ

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

     หลักสูตรปี 2555
     หลักสูตรปี 2560

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

     หลักสูตรปี 2556
     หลักสูตรปี 2560

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

     หลักสูตรปี 2555
     หลักสูตรปี 2560

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต / วศ.บ.(เครื่องกลและการผลิต)

     หลักสูตรปี 2555
     หลักสูตรปี 2560

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

     หลักสูตรปี 2556
     หลักสูตรปี 2560

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

     หลักสูตรปี 2560

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

     หลักสูตรปี 2554
     หลักสูตรปี 2559

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ / วท.บ.(เคมีประยุกต์)

     หลักสูตรปี 2555
     หลักสูตรปี 2560

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ / วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

     หลักสูตรปี 2560 

10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

     หลักสูตรปี 2563 

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)