คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

แผนยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565

 

วิสัยทัศน์ เป็นเลิศในการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Faculty of Science and Engineering aims to excellence in Integrated Technology for Knowledges of the Land)

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Science and Engineering) หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร (Knowledgeable Man) และองค์ความรู้ (Knowledge Body)
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) หมายถึง ความหลากหลาย (Multidisciplines) ของ
สาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ 
(Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน


ตัวชี้วัดหลักของวิสัยทัศน์

 

2561

2562

2563

2564

2565

  1.จำนวนผลงานนวัตกรรมของนิสิตที่ได้รับการยกย่อง
  หรือได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป

3

3

3

3

5

  2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานนทำในบริษัทชั้นนำภายใน 1 ปี
  แยกรายหลักสูตร

-

50

 55

 60

65

  3.ค่าเฉลี่ยเงินเดือนแรกบรรจุของบัณฑิตที่มีงานทำ
ภายใน  1 ปี (หมื่นบาท)*

1.7

1.8

2.0

2.2

2.5

  4.ค่าเฉลี่ย H-index ของอาจารย์และนักวิจัย
  (ฐานข้อมูล Scopus)

0.45

0.45

 0.5

0.6

 1

  5. จำนวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
  ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคม
  และชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
  ภาคการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ (หน่วย : ล้านบาท)

0.25

0.25

10

20

30

  6.จำนวนโครงการหรือหลักสูตรบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่          สามารถนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนและสังคม
1 3 5 7 9
  7.ร้อยละของประชาชนหรือเกษตรกรที่
  เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
  ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
  และสร้างรายได้
10 20 30 40 50


นวัตกรรม คือ ผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี


ค่านิยมองค์กร: มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม (KUSE) 
K = Knowledge Creation มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยมีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
U= Unity  สืบสานสามัคคี มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
S = Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
E = Ethics    มีจริยธรรมในวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ :   (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัย บูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อประโยขน์สุขของสังคม ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม
เพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม
เป้าประสงค์  
1.1 บัณฑิต ทำงานเป็น มีงานทำ/ประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
กลยุทธ์
1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ปฏิบัติงานได้จริง และเชื่อมโยงกับไทยแลนด์ 4.0
2 พัฒนาอาจารย์ให้ใช้ Active Learning  อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ IT และ Social Lab เป็นฐาน
3 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ได้เรียนรู้ โดยไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
4 ส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมเฉพาะทาง
5 ส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
6 พัฒนานิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7ส่งเสริมนิสิตให้มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า
8 ส่งเสริมให้อาจารย์/นิสิตได้ไปแลกเปลี่ยนหรือฝึกงานในต่างประเทศ
9 ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสในการไปนำเสนอผลงาน
10มีการบริการศิษย์เก่าที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า
 
ประเด็นที่ 2 สร้างงานวิจัย บูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศไทย
เป้าประสงค์ 
2.1 บัณฑิต ทำงานเป็น มีงานทำ/ประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
2.2 รายได้จากงานวิจัย
กลยุทธ์
1 สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับสากล
2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย และ พัฒนาระบบกลไกในการทำวิจัย
3 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณต่อยอดจากเครือข่าย ความร่วมมือการทำวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภายนอกคณะฯ
 
ประเด็นที่ 3 บริการวิชาการเพื่อประโยขน์สุขของสังคม ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย
เป้าประสงค์
3.1 เพื่อสร้างชุมมชนเข้มแข็งโดยการบริการวิชาการ
3.2 รายได้จากงานวิจัย
กลยุทธ์
1 บูรณาการองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยสร้างรายได้/ลดรายจ่ายของชุมชนโดยการบูรณาการศาสตร์จากทุกภาควิชา
2 ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเชิงรุกและสร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการ
 
ประเด็นที่ 4 บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์ 
4.1 แผนกลยุทธ์ที่นำสู่แผนปฏิบัติงานประจำปี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลยุทธ์
1 วางแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนับสนุนตามนโยบายของคณะฯ และมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลสำเร็จ
2 มีการประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้บริหารทุกระดับ
3 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
4 ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้ผลชัดเจน
5 ความสัมพันธ์องค์กรที่มีความสุข ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีในระหว่างองค์กร               
6 มีการสร้างกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของคณะฯ
7 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
                                                                                                                       ปรับปรุงแก้ไข ณ 26 มิ.ย 63