คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

 

นางสาวเกศรินทร์ บริบูรณ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารุณี สุเทวี
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสิริปรางค์ ไชยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนริศรา ศรีล้านคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพิลาศินี ตันเตชสาธิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุมารินทร์ จันปุย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอภิวรรณ สุพรรณราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนุสบา บุสภาค
นักวิชาการพัสดุ