คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร แสนศรี
อาจารย์

อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล
อาจารย์

อ.จิตสราญ สีกู่กา
อาจารย์

 

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว
อาจารย์

ดร.นิตยา เมืองนาค
อาจารย์

ผศ.ดร.พีระ ลิ่วลม
อาจารย์

 

อ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น
อาจารย์

ดร.ศศิธร สุชัยยะ
อาจารย์

ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์
อาจารย์

 

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ
อาจารย์

ผศ.สุรศักดิ์ ตั้งสกุล
อาจารย์

อ.อัจฉรา นามบุรี
อาจารย์

 

ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล
อาจารย์

นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวีรชาติ อักษรศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์