คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

อ.อมรเดช นวลมณี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

 

ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.โกศล จันทรเสนา
อาจารย์

อ.ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล
อาจารย์

 

ผศ.ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี
อาจารย์

ผศ.ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์
อาจารย์

ผศ.อ.ทศพล จตุระบุล
อาจารย์

 

ผศ.ดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์
อาจารย์

ผศ.ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์
อาจารย์

ดร.ภักดี คบกลาง
อาจารย์

 

ผศ.ดร.ยุวดี แซ่ตั้ง
อาจารย์

ผศ.ดร.วัจน์วงค์ กรีพละ
อาจารย์

อ.วิทยา ศรีสมบูรณ์
อาจารย์

 

รศ.ดร.วิรัช หิรัญ
อาจารย์

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก
อาจารย์

ดร.อธิกา วงค์กวานกลม
อาจารย์

 

ดร.ณัฐชัย โปร่งมณี
อาจารย์

นางวิภาดา ไชยเชษฐ์
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นายศรายุทธ วงค์กวานกลม
นักวิทยาศาสตร์

 

นายธวัชชัย สัพโส
ช่างเทคนิค

นายประเสริฐษา ญาคำ
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

นางสาวพัชรา วงค์ทอง
ช่างเทคนิค