คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

อ.อาทิตย์ แสงงาม
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

 

รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ
อาจารย์

 

ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร
อาจารย์

อ.รังสรรค์ ไชยเชษฐ์
อาจารย์

 

 

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร
อาจารย์

ผศ.ดร.รุ่งทวี ผดากาล
อาจารย์

ดร.วิเรขา คำจันทร์
อาจารย์

 

ดร.ศักดิ์ดา คำจันทร์
อาจารย์

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง
อาจารย์

ผศ.ดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา
อาจารย์

 

ผศ.ดร.สังคม ศรีสมพร
อาจารย์

ผศ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก
อาจารย์

นายธนารัตน์ มั่งสูงเนิน
ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ
วิศวกรเครื่องกล

นายประยุทธ สุวรรณา
ช่างเทคนิคชำนาญงาน