คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ดร.ณธกร ทัศนัส
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

อ.กันทิมา มีแหยม
อาจารย์

อ.กิติโชค พรหมณีวัฒน์
อาจารย์

รศ.ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์
อาจารย์

 

ผศ.พนม ท้าวดี
อาจารย์

ผศ.พ.อ.อ.เพิ่มพล กุดจอมศรี
อาจารย์

ผศ.รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา
อาจารย์

 

ผศ.ศราวุฒิ สุพรรณราช
อาจารย์

ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน
อาจารย์

อ.ศุษมา โชคเพิ่มพูน
อาจารย์

 

อ.เทียมเทพ คำเกษ
อาจารย์

อ.เศรษฐกร กาเมือง
อาจารย์

อ.ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ
อาจารย์

 

นายอรัญ ประกอบสัญท์
ช่างไฟฟ้า

นายจามร ดวงกุลสา
ช่างไฟฟ้า

นายทวัตชัย อัยยะรัตน์
วิศวกรไฟฟ้า

 

นายภานุวัฒน์ บริบูรณ์
ช่างไฟฟ้า

นางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นานอดิศักดิ์ คำมุงคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์