คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร แสนศรี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศรีสมพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประครอง วรกา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลิน   ต้องกระโทก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.อาทิตย์ แสงงาม
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ดร.ณธกร ทัศนัส
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.อมรเดช นวลมณี
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ผศ.ดร.สมควร โพธารินทร์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ