คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th kku International Engineering Conference (KKU-IENC 2016) “Engineering and Technology for Better Living”  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม  2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ienc 2016.org  ประชุมวิชาการนานาชาติ มข.