คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 8

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดศึกษาเครือข่ายสหวิทยาการเพื่การวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถานจะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ ” บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-1เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยาราชภัฏนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ในการนี้ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์http://rdi.npru.ac.th/conference8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 25558 ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏนครปฐม


มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019