คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและองค์กรเครือข่ายกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น  ขยายระยะเวลาในการับบทความและการละทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังนี้

  1. ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ภายใน  เดิม 10 ตุลาคม 2558  ใหม่  31 ตุลาคม 2558
  2. แจ้งผลการพิจารณาตอบรับบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ภายใน  เดิม 5 พฤศจิกายม 2558 ใหม่ 20 พฤศจิกายน 25558
  3. ส่งบทความฉบับตีพิมพ์ ภายใน  เดิม 20 พฤศจิกายน 2558 ใหม่ 4 ธันวาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม http://cscd2015.kku.ac.th/