คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Thomson Reuters Workshop! Publish! Don’t Perish (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Thomson Reuters Workshop! Publish! Don’t Perish (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลและเครื่องมือในการทำวิจัยที่สำนักหอสมุดบอกรับให้กับอาจารย์ นิสิต นักวิจัยและบรรณารักษ์

เนื้อหาในการอบรม

Thomson Reuters workshop: Publish! Don’t Perish
อบรมการใช้เครื่องมือและฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับในการทำงานวิจัย เริ่มตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การรวบรวมข้อมูล และการเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงาน
How to do a good research, start from identify the research problem, find out how can the library’s tool help your writing and how to select the good cited journal.
(หมายเหตุ การอบรมเป็นภาษาอังกฤษค่ะ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศรัญญาภรณ์ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๑๖ หรือสายใน ๑๔๗๗ ต่อ ๒๑๕ หรือ http://lib.ku.ac.th/thomsonworkshop/