คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการบริหารอนุญาตให้ใช้สิทธิ(ประเทศไทย)

ด้วยสมาคมการบริหารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ(ประเทศไทย)  ชื่อเดิม “สมาคมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย) ” (สมาคม) ได้กำหนดจัดสัมนาประจำปีในหัวข้อเรื่อง “Strategies for Global IP Management and Licensing” ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโซฟีเหลแบงค์กอก สุขุมวิท เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อต่อยอเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนลิน 02-5866285 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

LES TH Annual Conference_Program Schedule and Information_150921