คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อ.อมรเดช นวลมณี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขตฯ

เข้าร่วมต้อนรับคณะจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ นำทีมโดยท่านวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง​ และผู้แทนจากสวทช. ในการมาเยี่ยมเยือนและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา Modular Steel Construction แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชาและศาสตร์สากล และหารือแนวทางการจัดโครงการวิจัย

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering