คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือ กับผู้บริหาร รพ.ศูนย์สกลนคร

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จารุวัฒน์ ใพไหล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต พร้อมทีมงาน

เข้าพบนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และทีมงานโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

1. Innovation/Disruption/research

2. Database Management

3. Environmental

4. Infrastructure Consultant

พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบโมเดลขากรรไกรจากเครื่องพิมพ์ 3D ให้กับทันตแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานจำลองการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย

คณะฯ ยินดี​เป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง​มหาวิทยาลัย​และ​โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร​ 

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering