คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

 

KUSE Face Shield for protect COVID-19

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อ.รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ส่งมอบ KUSE Face Shield หน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า จำนวน 100 ชิ้น พร้อมแผ่นใสเพื่อเปลี่ยนสำรองอีกจำนวนหนึ่ง

แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

โดย ผอ.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ

เพื่อเป็นการป้องกัน ละอองฝอยจากสารคัดหลั่ง เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัยสำหรับครูและนักเรียนต่อไป

ในการนี้ ยังได้หารือความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กับ โรงเรียน ด้านการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการนำนักเรียนเข้ามาขอคำแนะนำจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การทำโครงงานเพื่อส่งเข้าประกวดแข่งขัน และการนำนิสิตมาจัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เป็นต้น

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering