คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUSE ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ สู้ Covid-19 กับผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร จากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรท้องถิ่นสกลนคร 3 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้บ้าน ขมิ้น และ ว่านสาวหลง เพื่อส่งมอบคณะฯ สำหรับใช้ในภารกิจต่างๆ ในการป้องกันการระบาด ป้องกัน และพิชิต Covid-19 ต่อไป

ซึ่งเป็นการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรท้องถิ่นสกลนคร โดย ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับหลักสูตรเคมีประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (สวก.)

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering