คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้ความรู้ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 4 " รัฐประชานุเคราะห์" ตำบลธาตุเชิงชุม เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากผ้า พร้อมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อป้องกันตนเอง ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากคนสู่คน และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ไวรัส COVID-19

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering