คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมพิธีรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีนิสิตผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน"ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน ดังนี้

1.นายอภินันท์ ฟักพันธ์ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)

2.นายธรรมเจริญ ไชยแสนท้าว (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)

3.นายนัทบดินทร์ ปิ่นปัก (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)

4.นายกันต์ศักดิ์ สิทธิวงศ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

5.นางสาวภัศราพร โยลัย (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ทั้งนี้ ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" เป็นรางวัลเรียนดีสำหรับนิสิตที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในชั้นปีที่ 2 ของคณะฯ ใน 5 อันดับแรก

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering