คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จัดโครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ ดาราศาสตร์ โดยการทดลองปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การลงมือทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ให้นักเรียนนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการค้นคว้าความรู้ แก้ปัญหา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดทางเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และก่อเกิดความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาหรืองานวิจัยต่อไปในอนาคต

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering