คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลฯ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

สำหรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ณ บริษัท Valeo Automotive (Thailand) จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด จังหวัดระยอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์ในการศึกษาการทำงานจริง ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในภาควิชา ทั้งยังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของนิสิต และพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

หัวหน้าโครงการ ดร.รุ่งทวี ผดากาล

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering