คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการค่าย Gifted & PD โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของห้องเรียนพิเศษ (Gifted & PD) ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

ในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของห้องเรียนพิเศษ (Gifted & PD) ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การลงมือทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 และปีที่ 5 ได้เข้ารับการฝึกการทำปฏิบัติการสนุกๆ และได้ความรู้โดยการทดลองจริงด้วยตัวเอง ทั้งยังเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และก่อเกิดความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาหรืองานวิจัยต่อไปในอนาคต

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering