คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน AUCC2020

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิตที่ได้รับ

รางวัล The Best Paper Award in the Asia Undergraduate Conference in Computing ในงาน AUCC2020

โดยคณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference On Computing (AUCC2020)

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน Microcontroller-based Speech Recognition for Event Detection in High school

การรู้จำเสียงพูดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติภายในโรงเรียน

นำเสนอโดย: นายนัฐพล นนทะศรี นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

ที่ปรึกษา: อ.ดร.นิตยา เมืองนาค

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering

 

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ร่วมกับภาค เครือข่าย 37 มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (The 8 th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2) และการประชุมวิชาการร่วมภูมิภาคเอเชียด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 (The 1 st Asia Joint Conference on Computing: AJC2) ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มสด. เพื่อเป็นเวทีนำเสนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี (AUC2) และสำหรับ นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (AJC2) ในภูมิภาคเอเชีย

 

ขอบคุณข่าวและภาพกิจกรรมจาก FB ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มก.ฉกส.

https://www.facebook.com/pg/itkucsc/photos/?tab=album&album_id=2686257621411622&__xts__[0]=68.ARAin95d4NnQVJ7O0bDBP3tF5iy3RgzyjtmxufR_NlrqMJSKt0JwywCZkASPph8OOQ9w2s1oTtUFlf7avSGWRjVEd8d_tJsFKDAjqBOw_Ce_hj8NoMGTVaKo6RnGkO1XXDRF_TJsGs9J9nxdZy__IWVTKVetVdQ5LZ4cPLoZkPffhNLCOT_DjI4UEVbHjtVt6zm0pSMZFn2bA1lFNAtU5aCgKH6s0aR1sPWdwP4H90FmOQMvXpirZTPPHMFuc1m19aV1kbZ9yn63RZYevW7ZZWN9Xjf5bermJ-DuP-Eos6Smk1_Ta9wzARVBWpgaj73406ANu5oxr_wjTRpj7gk91f2WrBoDGvn9au8RSBidm_vg2SYK3881Vw9kVU-aFVoMxv9ZTHcXC_6qdIAUWsWez7KSVNB_POuwfAe-DtpuZGMyRDFS5c8ghbAR0_7JB_rpSsyIKEXs5GdIi4GmM81m&__tn__=-UC-R