คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.สวนดุสิต ในงาน AJCC2020 และ AUCC2020

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯ ดร.นิตยา เมืองนาค อ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น และ อ.จิตสราญ สีกู่กา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เข้าร่วมลงนามความบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในงาน The Asia Joint Conference on Computing : AJCC และ โครงการการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย AUCC2020 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing)

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering

 

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ร่วมกับภาค เครือข่าย 37 มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (The 8 th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2) และการประชุมวิชาการร่วมภูมิภาคเอเชียด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 (The 1 st Asia Joint Conference on Computing: AJC2) ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มสด. เพื่อเป็นเวทีนำเสนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี (AUC2) และสำหรับ นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (AJC2) ในภูมิภาคเอเชีย