คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตเคมีประยุกต์ชนะเลิศการแข่งขันสบู่แฟนซีรักษ์โลก

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ

นิสิตหลักสูตรเคมีประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสบู่แฟนซีรักษ์โลก ระดับอุดมศึกษา 3 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลชนะเลิศ

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3.รางวัลชมเชย

จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering

 

 

หมายเหตุ

การแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ ครั้งที่ 1 งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการ ทักษะปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรและด้านสุขภาพ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป