คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ในการได้รับรางวัลระดับอุดมศึกษา จากการเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020)

รางวัลเหรียญทอง ผลงาน "การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดโดยใช้พลังงานความร้อนร่วม"

รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน "ต้นแบบโรงเรือนระบบปิดแบบถอดประกอบได้พร้อมระบบความคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือน ราคาประหยัด"

และ ผลงาน "การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด"

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 2 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering

 

หมายเหตุ

"วันนักประดิษฐ์" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

1.เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และสาธารณชน

2.เพื่อเป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่

3.เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้นต่อการพัฒนาประเทศ