คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU​ Academic​ ​Forum​ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 77 ปี

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

เข้าร่วมงาน KU​ Academic​ ​Forum​ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี

ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Academic Forum: In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University “Higher Education and Sustainable Development: Facing Realities and Implementing Change”

ภายในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- Higher Education and Global Sustainability Challenges

- Educating Global Citizens for Sustainable Development

- The Role of Universities in Co-creating Urban Sustainability

- The Role of Universities in Enhancing Food Security and Rural development

 

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering