คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เดินทางเข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน

ในระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยเป็นกิจกรรมการนิเทศนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา กิจกรรม Final Presentation และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ ร่วมกันกับคณาจารย์จากวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตศรีราชา และคณาจารย์ ณ NCU,Taiwan

ตามที่คณะฯ ได้จัดส่งนิสิตเข้าร่วมฝึกงาน และสหกิจศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นางสาวอัญชลีพร พุฒลา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสาวกาญจนนิจนันท์ ภาวินิจ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สหกิจศึกษาในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562)

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering