คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งหัวหน้าโครงการวิจัยต่างๆ ของคณะฯ

เข้าร่วมพิธีต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณลานหน้าอาคารบริหาร ชั้น 1 และห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมาธิการ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหว่าน รองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1 นายเกษม ศุภรานนท์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่ 4 นางสกุณา สาระนันท์กรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎร 

ในการมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและร่วมประชุมเรื่อง ปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของเกษตรกร ของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎร และนอกจากนั้น ยังมีการจัดนิทรรศการงานวิจัยและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครอีกด้วย

 

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering