คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมรับรองคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก

กิจกรรมรับรองคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในการเดินทางมาเพื่อพบปะ เยี่ยมชม พร้อมทั้งประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในด้านต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ด้านการมีความร่วมมือทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ทุนการศึกษา และ/หรือทุนแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในต่างประเทศอีกด้วย และนอกจากนี้ยังเพื่อการมีความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรม และภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โดยกิจกรรมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ หารือแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำภายในวิทยาเขตฯ และ มหาวิทยาลัยจําปาสัก โดย ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯ รวมทั้งหารือการแต่งตั้งคณะทํางานและดําเนินงานการบริหารงานวิจัยร่วมกัน และการศึกษาการบริหารจัดการน้ำ ระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัยจําปาสักจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering