คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ปี 2562

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 2 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิ พระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีประกอบการเรียนในชั้นเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ต่อตัวนิสิตในภาควิชาฯ เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

หัวหน้าโครงการ อ.สาวิณี แสงสุริยันต์

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering