คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562

ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว อ.อัจฉรา นามบุรี และ ระพีพรรณ มาเห็ม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering