คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การลงมือทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ รวมทั้งให้นักเรียนนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการค้นคว้าความรู้ แก้ปัญหา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และก่อเกิดความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาหรืองานวิจัยต่อไปในอนาคต

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ

 

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering