คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตได้รองชนะเลิศอันดับ 2 Caltex Fuel Your School

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการแข่งขัน โครงการ Caltex Fuel Your School คาลเท็กซ์เดิมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5

โดยมี ดร.นิตยา เมืองนาค อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งได้ร่วมทีมกับนิสิตสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

โครงการ “Caltex Fuel Your School : คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” ภายใต้หัวข้อ Smart Innovation Smart School โดยปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในโรงเรียน และยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการจัดประกวดโครงการ ภายใต้แนวคิด ‘Smart Innovation Smart School’

 

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering